• Het opstellen en adviseren bij vennootschapsrechtelijke besluitvorming bij Nederlandse dochtervennootschappen van een internationaal concern.
 • De aanpassing van de vennootschapsrechtelijke inrichting van een projectontwikkelingsconcern en het treffen van maatregelen ter voorkoming van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • Het bijstaan van koper of verkopers bij de aan- of verkoop van ondernemingen.
 • Het optuigen en ontvlechten van samenwerkingsverbanden binnen kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen of anderszins vormgegeven joint ventures.
 • Het structuren van beleggingen in ondernemingen en projecten op het gebied van vastgoed, schepen, film, groene energie of bosbouw, waaronder de opstelling van de daarvoor vereiste overeenkomsten en vennootschappelijke documenten.
 • Het ontwikkelen van producten op het gebied van kredietverlening, factoring; en emissies op de onderhandse kapitaalmarkt, waaronder crowdfunding; de opstelling van de daarvoor vereiste overeenkomsten en het juridisch redigeren van de daarbij van toepassing zijnde informatiedocumenten.
 • Het adviseren en procederen over ondernemingsbeleid. Vooral ten aanzien van geschillen in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
 • Krachtens benoeming door de Ondernemingskamer het onderzoeken of besturen van ondernemingen die onderwerp zijn van een enquêteprocedure, waaronder op het gebied van detachering, groene energie, constructie, ICT, reclame of logistiek.
 • Behandeling van procedures bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening en het adviseren en procederen over teleurstellend beleggingen vanwege gebrek aan territoriale, product of sector spreiding; het veronachtzamen van het ‘ken uw cliënt’ beginsel, waaronder door beleggingen in voor de desbetreffende cliënt onverantwoorde risicovolle effecten; en het uitvoeren van beleggingen die niet stroken met het afgesproken beleggingsbeleid.
 • Advieswerkzaamheden, in opdracht van een vermogensbeheerder/beheerder van beleggingsfondsen, in het kader van de implementatie van MiFID regelgeving.
 • Het opstellen van beheer en adviescontracten en introductie van een verbonden agent voor een beleggingsonderneming. Advisering over de voorwaarden van markttoetreding onder de Wet op het financiële toezicht zoals de prospectuseisen, vergunningsvoorwaarden en de reikwijdte van wettelijke uitzonderingen en vrijstellingen van toezicht zoals dat door de AFM en DNB wordt uitgeoefend.
 • NB: De juristen van Wise Law BV maken daar waar advocaten noodzakelijk zijn gebruik van het advocatenkantoor waar Wise Law BV mee samenwerkt.