Algemene voorwaarden Wise Law BV
U kunt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden hier downloaden. Voor het bekijken van de Algemene Voorwaarden kunt u gebruik maken van het gratis programma Acrobat Reader.

Artikel 1 – Wise Law BV, toepasselijkheid en publicatie
1.1 Wise Law BV is een juridisch adviesbureau: een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door Wise Law aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.
1.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en kunnen tevens worden geraadpleegd op www.wiselaw.nl. Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan cliënt worden toegezonden.

Artikel 2 – Opdrachten
2.1 De door Wise Law BV gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door Wise Law gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigende opdrachtbevestiging door Wise Law BV retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.
2.3 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Wise Law BV, niet tot een resultaatsverplichting. Wise Law BV zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan Wise Law BV komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden.
2.4 De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
2.5 Alle overeenkomsten komen tot stand met Wise Law BV als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2.6 Indien ten behoeve van de dienstverlening door Wise Law BV de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelend(e) jurist(en), wordt de aan Wise Law BV gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, maar bijvoorbeeld het advocatenkantoor waar Wise Law BV als juridsch adviseur mee samenwerkt, zal daarover met de cliënt overleg worden gevoerd.
2.7 Het staat Wise Law BV te allen tijde vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).
2.8 Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door cliënt dan omgaand voldaan te worden.

Artikel 3 – Tarieven
3.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door Wise Law BV vastgestelde uurtarief. Wise Law BV heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 5 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 10 dagen na toezending schriftelijk door Wise Law BV te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door cliënt.
3.2 Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen abonnementsgelden, vaste tarieven, no cure no pay afspraken, no cure less pay afspraken. Indien er een afwijkende prijsafspraak is gemaakt komen eventuele kostenvergoedingen ter zake juridische bijstand en dwangsommen ten bate van Wise Law BV. Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dienen de gewerkte uren te worden afgerekend tegen het reguliere uurtarief.
3.3 Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusief 5% kantoorkosten, btw en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde zoals het advocatenkantoor waar Wise Law BV mee samenwerkt..
3.4 Wise Law BV is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door Wise Law BV in te schakelen derden. Wise Law BV is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door Wise Law verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.
3.5 Werkzaamheden verricht buiten werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur – 17.00 uur) op verzoek van de cliënt worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na de reguliere werktijden kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 50%.
3.6 Wise Law BV is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoerveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Wise Law BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

Artikel 4 – Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling
4.1 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van zeven dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Wise Law BV is gerechtigd op ieder moment de betalingstermijn te verkorten.
4.2 Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient cliënt dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan Wise Law BV schriftelijk kenbaar te maken.
4.3 De cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt Wise Law BV de cliënt een schriftelijke aanmaning waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is Wise Law BV gerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.
4.6 Wise Law BV is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 5 – Retournering stukken
5.1 Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van de cliënt desgewenst geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Elke aansprakelijkheid van Wise Law BV is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Wise Law BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Wise Law BV beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte tarief met een maximum van € 5.000,00.
6.3 Wise Law BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
6.4 Wise Law BV is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
6.5 Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Wise Law BV zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie.
6.6 Wise Law BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Wise Law BV gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

Artikel 7 – Toepasselijk recht
7.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.
7.2 De Nederlandse rechtbank ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter elders voorschrijven.

Tarieven per 1 januari 2019
De vaste tarieven van Wise Law BV zijn als volgt:
Uurtarief Juridisch medewerker € 95,00
Uurtarief Jurist jr € 145,00
Uurtarief Jurist sr € 225,00
Toeslag bij specialisatie juristen is 70%

Abonnement & gereduceerd tarief:
Voor € 240,00 per jaar kunt u een abonnement afsluiten bij Wise Law BV. Met dit abonnement heeft u recht op een geheel jaar gratis telefonisch advies, een gratis nieuwsbrief en een gereduceerd uurtarief ad € 125,00 (hierbij uitgezonderd gespecialiseerde rechtsadvies) voor het geval er meer dan telefonische rechtsadvies noodzakelijk is.

Incassotarief:
Tegen de volgende tarieven kan Wise Law BV de incassering van uw vorderingen verzorgen:
Uurtarief in de buitengerechtelijke fase € 95,00
Uurtarief in de gerechtelijke fase € 125,00

Wise Law BV berekend de incassokosten aan de schuldenaar door conform de Nederlandse Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (2012). In de meeste gevallen zullen de incassokosten verhaalbaar zijn op de schuldenaar. Wise Law BV kan dit echter niet garanderen.

Tot slot:
Opgemelde tarieven betreffen het honorarium van Wise Law BV. Alle genoemde bedragen zijn excl. Nederlandse BTW. Daarnaast kunnen verschotten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder verschotten vallen onder meer: porti-, fax-, kopie-, reis-, verblijf-, telefoon-, griffie en deurwaarderskosten.